Logo serwisu

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego BLUR BODY

§ 1
Informacje ogólne

1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) wraz z innymi dokumentami w nim wymienionymi
skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i
określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży
z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym
Regulaminem.
2. Sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym www.blurbody.com, prowadzony jest przez
firmę BLUR Filip Krasiński, Aleksandra Krasińska s.c. z siedzibą w Krakowie ul. Śliska 7 /LU 2, kod
pocztowy 30-504, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6793229952, REGON 520819499 (dalej
zwaną dalej „BLUR”), a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów
sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez
Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

§ 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot
nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BLUR Filip Krasiński,
Aleksandra Krasińska s.c. z siedzibą w Krakowie ul. Śliska 7 /LU 2, kod pocztowy 30-504, wpisaną do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra
właściwego ds. gospodarki, NIP 6793229952, REGON 520819499 ( dalej zwany „BLUR”)
3. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba
prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają
zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu
Internetowego.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność
gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez BLUR pod adresem internetowym https://blurbody.com/
za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług
Sklepu.
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu
zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z
wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do
chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na
odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą
elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną;
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające
bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu/usługi/voucheru z BLUR.
9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o
złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta, osoby
rejestrujące się w Sklepie( zakładające konto) oraz dokonujące zakupów podają swoje dane
osobowe, które BLUR przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.
11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie
Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów/ Usług / do Koszyka oraz określenie
warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty
do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności
ilości produktów.
13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa/voucher będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też –
stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: www.blurbody.com
2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@blurbody.com
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 500 680 273
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 64 1140 2004 0000 3002 8209 8394
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w
niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10 -18 od poniedziałku do
piątku.

§ 4

Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na
Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome,
Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,,
d. zainstalowany program FlashPlayer.
2. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby
urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
a. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
b. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
c. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce
internetowej,
d. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki
internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
e. programowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF,
f. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Sklep Internetowy w
sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych
przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za
zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym
działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną
Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta
na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych
osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4. Towary i usługi w Sklepie są szczegółowo opisane oznaczone i opisane. Znajdują się między innymi
takie informacje jak właściwości towaru, jego ilość i cena.
5. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie zostały dopuszczone do obrotu na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadają znaki zgodności wymagane odpowiednimi przepisami prawa
oraz oznaczenia producenta lub importera.
6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt
dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany
na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania
się Umową Sprzedaży.

§ 6

Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia Klient musi przejść procedurę zakupu online:
1. wybrać z menu głównego zakładkę Voucher lub Sklep,
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”
(lub równoznaczny), określić jego ilość i kliknąć przycisk „przejdź do kasy”,
3. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na
który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),
wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
4. zatwierdzić regulamin oraz kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” ,
5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić
zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
6. Cena Towaru/usługi jest wiążąca w momencie składania zamówienia. Zmiany cen w sklepie nie mają
zastosowań do zamówień już złożonych.
§ 7

Dostawa oraz płatności

1. Towary oferowane w Sklepie mogą zostać dostarczone na terytorium Polski.
2. Klient w toku składania zamówienia wybiera sposób dostawy.
3. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Śliska 7/LU 2, 30-504 Kraków,
b. Płatność przy odbiorze, gotówką, kartą płatniczą, Blik,
c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
a. Płatności elektroniczne realizowane za pomocą platformy „przelewy24”
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności
znajdują się za stronach Sklepu.

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez
Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6
Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie
przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do
realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na
podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest
do dokonania płatności w terminie 24 godzin od zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie
zamówienie zostanie anulowane.
4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
5. Produkt – Voucher dostarczany jest w formie pliku graficznego oznaczonego
unikalnym numerem, który wysyłany jest na wskazany przez Kupującego adres
mailowy niezwłocznie po otrzymaniu płatności, nie dłużej niż w ciągu 7 dni roboczych.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub
wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia
przed upływem tego terminu na mail kontakt@blurbody.com .
4. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,
jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli jej przedmiotem jest dostawa
jednego z następujących produktów:
a. Produktów personalizowanych/dostosowanych do indywidualnych potrzeb,
Konsumenta w tym pakietów zabiegowych oraz Voucherów, których realizacja została
rozpoczęta przez wykonanie choćby jednego zabiegu,
b. Towarów w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie
można zwrócić za względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
c. Świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu

świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

§ 10

Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, zwracamy wszystkie otrzymane przez niego
wpłaty, używając tego samego sposobu płatności, który Konsument wybrał przy zapłacie za Towar,
chyba że wyraźnie wyraził zgodę na inny sposób zwrotu wpłaconych środków.
2. Konsument jest zobowiązany odesłać niezwłocznie towar, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w
którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
3. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ( koszty opakowania,
zabezpieczenia oraz dostawy) w związku z odstąpieniem od umowy.
4. BLUR zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem pieniędzy do momentu otrzymania
zwracanego towaru.

§ 11
Reklamacja i zwroty
1. Przedmiotem sprzedaży są nowe produkty, bez wad.
2. W przypadku wystąpienia wady reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną w
wiadomości mail wysłanej na adres kontakt@blurbody.com. BLUR ponosi odpowiedzialność za
wady zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego ( art. 556 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku
Kodeks cywilny) dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży.
3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m. in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej
wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
4. Reklamację rozpatrzymy w ciągu 14 dni i poinformujemy Klienta o sposobie jej załatwienia poprzez
wiadomość e-mail.

§ 12
Dane osobowe

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym
w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego
zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu
marketingowym (wiadomości sms, newsletter).
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy
przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub
kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi
obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania
ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

§ 13

Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
1. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem
odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego
wydruk.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany
wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca
poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa
autorskie do zdjęć, nazwa, znaki towarowe Sklepu Internetowego oraz producentów Produktów,
wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych
podlegają ochronie prawnej i przysługują Sklepu Internetowego lub podmiotom, z którymi Sklep
Internetowy zawarła stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z
jakichkolwiek elementów Sklepu bez jego zgody.
4. Klient misi stosować się do niniejszego Regulaminu obowiązującego w czasie, gdy korzysta ze
Sklepu lub składa zamówienie, z wyjątkiem sytuacji, gdy na mocy prawa lub organów administracji
publicznej albo samorządowej, jesteśmy zobowiązani wprowadzić z mocą wsteczną zmiany w
Regulaminie. Jednakże, zmiany te nie będą miały zastosowania do już złożonych zamówień.
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest
Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów
Kodeksu postępowania cywilnego.
6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest
Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

Załącznik 1
Wzór formularza odstąpienia od Umowy – dla produktów, dla których stroną Umowy jest BLUR
(wypełnić i odesłać ten formularz wyłącznie w razie zamiaru odstąpienia od Umowy) na adres
email: kontakt@blurbody.com lub na adres: ul. Śliska 7 / LU 2, 30-504 Kraków

Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów*:
____________________________________________________________________________
Zamówionych
dnia:________________________________________________________________________
Otrzymanych dnia:________________________________________________________________________
Imię i nazwisko konsumenta:
___________________________________________________________________
Adres konsumenta:

___________________________________________________________________________
Firma**:_____________________________________________________________________
NIP**:_________________________________
Podpis konsumenta (tylko w przypadku wysyłki wydrukowanego formularza pocztą)
_________________________________
Data
(*) Proszę opisać towary
(**) Skreślić, jeżeli formularza nie wypełnia osoba fizyczna, która zawarła umowę sprzedaży bezpośrednio
związaną z jej działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.leksandra 

Keep up to date with our advices

Subscribe now and thank us later